Vasanta Panchami festival – Monday, January 22, 2018 Mayapura, West Bengal, Bharata bhumi time]

Srila Visvanatha Cakravari Thakura Tirobhava Tithi [disappearance] Sri Pundarika Vidyanidhi Avirbhava Tithi [appearance] Sei Raghunatha dasa Goswami Avirbhava Tithi [appearance] Sri Raghunandana Thakura Avirbhava Tithi [appearance] Srimati Vishnupriya Avirbhava Tithi [appearance] Compiled by Yasoda Nandana dasa Srila Prabhupada glorifies Visvanatha Read More …